< Terug naar codex

Het waren twee conincskinderen

Pagina: 400/400

Middeleeuws lied uit Vlaanderen
 
Het waren twee Conincskinderen,
Si hadden malkander soo lief.
Si conden bijeen niet comen,
Het water was veel te diep.
Wat deedt si? si stac op drie kaarsen,
Als savonts het dagelicht sonc.
«Och liefste, comt swemter over!»
Dat deed sconincs sone was jonc.

Dit sach daer een oude quene
Een al soo vilijnich vel:
Si ghinker dat licht uutblasen,
Doen smoorde die jonghe held.
«Och moeder, mijn liefste moeder,
Mijn hoofdjen doet mijnder soo wee!
Mocht icker een wijle gaen wand'len;
Gaen wandlen langs de see!»

«Och dochter, mijn liefste dochter,
Alleen en mooght ghi daer niet gaen;
Maer wect uwe joncste suster,
Laet die met u wandelen gaen.»
«Och moeder, mijn joncste suster
Is noch een soo cleinen kint;
Sy pluckter wel alle die bloemkens
Die si onder weghen vint.

Si pluckter wel alle die bloemkens,
Die blaederkens laet si staen.
Dan claghen die lieden en seggen
Dat hebben sconincskindren ghedaen.»
«Och dochter, mijn liefste dochter,
Alleen en moogt ghi daer niet gaen;
Maer wect uwen joncsten broeder,
Laet hem met u wandelen gaen.»

«Och moeder, mijn joncste broeder
Is noch een so cleinen kint:
Hi loopter naer alle de voghels
Di hi onder weghen vint.»
De moeder ginc naer de kerke,
De dochter ginc haeren ganc,
Tot si er bi twater een visscher,
Haers vaders visscher, vant.

«Och visscher, soo sprac si, visscher,
Mijns vaders visscherkijn,
Ghi soudt er voor mi eens visschen
Het sal u ghelonet sijn!»
Hi smeet sijne netten int water,
De loodekens ginghen te gront;
Int corte was daer gevisschet
Sconincs sone, van jaren was jonc.

Wat troc si van haren hande?
Een vingherlinc roode van goud.
«Houd daer, seyde si, goede visscher,
Dees vingerlinc roode van goud!»
Si nam doen haer lief in haer armen,
En custe hem an sijnen mond.
«Och, mondeken, cost ghi noch spreken!
Och, herteken, waert ghi gesont!»

Si hielter haer lief in haer armen
En spronc er met hem in de see.
«Adieu, seyde si, schoone wereld,
Ghi sieter mi nimmermeer.
Adieu, o mijn vader en moeder,
Mijn vriendekens alle ghelijc,
Adieu, mijne suster en broeder,
Ic vare naer themelrijc.»